O mediacji

Kilka słów o tym, czym jest mediacja

MEDIACJE TO ALTERNATYWNA FORMA ROZWIĄZYWANA KONFLIKTÓW, W KTÓREJ OSOBA TRZECIA: BEZSTRONNA i NEUTRALNA, POMAGA SPIERAJĄCYM SIĘ STRONOM W OSIĄGNIĘCIU WZAJEMNIE AKCEPTOWALNEGO POROZUMIENIA.

GŁÓWNE ZASADY
MEDIACJI

DOBROWOLNOŚĆ

Uczestnicy mediacji dobrowolnie decydują się na udział w procesie pojednawczym i mogą wycofać się z niego na każdym etapie mediacji. Mediator nie ma prawa wywierać presji na uczestników, nie nakłania ich do udziału w niej mimo wszystko.

BEZSTRONNOŚĆ

Strony mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane, a mediator nigdy nie staje po żadnej ze stron i respektuje godność uczestników.

NEUTRALNOŚĆ

Mediator pozostaje neutralny co do przedmiotu sporu. Kwestia rozwiązania sporu jest kwestią kreatywności stron. Mediator nie podpowiada stronom własnych rozwiązań, nie narzuca stronom swojego światopoglądu i wartości. Jest gospodarzem spotkania, dba o komfort rozmówców, o zasady wzajemnego poszanowania, prezentuje możliwości, pomaga rozważyć konsekwencje wybieranych rozwiązań.

POUFNOŚĆ

Wszystko, co jest poruszane na posiedzeniu mediacyjnym jest objęte tajemnicą. Mediator nie ujawnia tego, co usłyszał , nie zamieszcza nigdzie informacji o przebiegu mediacji. Zgodnie z art. 259 k.p.c. mediator nie może być świadkiem przed Sądem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba, że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

RODZAJE
MEDIACJI

Mediacje sądowe

Odbywają się ze zlecenia sądu, jak również mogą zostać przesłane do mediacji po wpłynięciu wniosku stron przed pierwszym posiedzeniem sądowym lub w trakcie postępowania sądowego.

Mediacje umowne

Odbywają się z inicjatywy stron na podstawie umowy mediacyjnej między mediatorem a stronami, przy jednoczesnym określeniu kwestii, co do których będą szukały porozumienia.